3/98

Lehden logo

3/98


Koulutuksella yli sukupolvien
kantava tehtävä

Tehdään yhdessä
työelämästä varteenotettava
vaihtoehto
 


Opiskelusta uusi ammatti ja uutta
elämänlaatua
 


Opiskelu vahvistaa henkisesti


Koulutuspäiväraha-uusi
mahdollisuus opiskella
 


Aikuisopiskelijan tuet


Suomi
Ykköstietoyhteiskunnaksi-
kampanja opettaa huomisen
taitoja


Takon kotelotehtaalla opittiin
kehittämisohjelman avulla uusi
työskentelymalli


Äly hoi! Juha Siltala pöyhii
työpaikkakulttuuria
 


Tyky tekijäänsä kiittää


Työeläkelaitokset työpaikkojen
tukena TYKY-toiminnassa
 


Ikääntyneiden työkyvyn
parantaminen on tärkeä osa
yrityksen kehittämistä
 


Tehdään yhdessä Suomesta hyvä  

Aikuisopiskelijan tuet

Aikuisopiskelija on oikeutettu opintotukeen, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. 30 vuotta täyttäneelle voidaan myöntää opintorahan sijaan aikuisopintoraha, joka on ansionmenetyskorvausta. Opintoraha, asumislisä ja aikuisopintoraha ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha ja aikuisopintoraha ovat veronalaista tuloa. Opiskelijan asumisolot ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Opintolainan myöntää hakemuksesta pankki. Se maksetaan pankkien varoista ja takaisinmaksu alkaa useimmiten opintojen päätyttyä. Valtiontakauksen ansiosta lainalle ei tarvita muuta vakuutta.

Opintotuen lisäksi aikuisopiskelija voi saada ammattikoulutusrahaa tai tietyin edellytyksin erorahan aikuiskoulutuslisää. Elokuun 1998 alusta työtön, joka aloittaa omaehtoisen opiskelun, voi saada myös koulutuspäivärahaa. Vuorotteluvapaalle lähtijä voi puolestaan opiskellessaan nauttia vuorottelukorvausta ja osittaista ammattikoulutusrahaa.

Koulutuspäivärahan turvin työtön voi aiempaa helpommin täydentää osaamistaan tai hankkia uuden ammatin. Opiskelija hakeutuu haluamaansa koulutukseen, ja hänelle maksetaan päivärahaa, joka on saman suuruinen kuin ansiopäiväraha, peruspäiväraha tai työmarkkinatuki olisi työttömänä ollessa. Koulutuspäiväraha edellyttää melko pitkää työuraa ja vähintään neljä kuukautta kestänyttä työttömyyttä. Opiskelun on oltava päätoimista ja edistettävä ammatillisia valmiuksia.

Vuorotteluvapaa tarjoaa mahdollisuuden pitempiaikaiseen vapaaseen, jonka voi käyttää haluamallaan tavalla. Sitä voi käyttää kokoaikatyössä oleva henkilö, jonka työssäolo ja palvelussuhde on kestänyt vähintään vuoden. Vuorottelukorvaus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon työntekijällä olisi oikeus työttömäksi jäädessään (lapsikorotuksia ei oteta huomioon). Vuorotteluvapaalla omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva voi saada vuorottelukorvauksen lisäksi osittaista ammattikoulutusrahaa 1 100 markkaa verottomana kultakin koulutuskuukaudelta. Vuoden 1998 alusta myös työnantaja on voinut saada työllistämistukea palkatessaan pitkäaikaistyöttömän vuorotteluvapaan sijaiseksi.

 

LISÄTIETOJA:

- työvoimatoimistot
- Kelan toimistot
- Kelan opintotukikeskus,
puh. 014-698 611
- oppilaitokset
- työttömyyskassat
- Koulutus- ja erorahasto,
puh. 09-601 277
- Valtiokonttori, puh. 09-77251
Internet: www.kela.fi/opintotuki, www.opas.vn.fi
         ESITTEET:

-Ammattikoulutusraha
- Koulutuspäiväraha — työttömälle
uusi mahdollisuus opiskella
- Opintotuki 98—99
-Työvoimakoulutuksen
taloudellinen tuki 1998
- Vuorotteluvapaa