STM

10.2.2000


LIITE 2 Tutkimus- ja kehittämistoiminta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla vuonna 2000

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoimintaa toteuttavat pääasiassa ministeriön alaiset t&k-toiminnan yksiköt. Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus ja Säteilyturvakeskus saavat pääosan rahoituksestaan valtion budjetin kautta. T&k-toiminnan koordinaatiota varten on asetettu sosiaaliturvan tutkimus- ja kehittämistoiminnan neuvottelukunta (kolmivuotiskausi, 1999–2001).

Neuvottelukunta on laatinut t&k-yhteistyötä varten tutkimuspoliittisen tavoiteohjelman. Sen suuntaviivat pohjautuvat ministeriön strategiseen suunnitelmaan ja hallinnonalan yleistavoitteisiin. Myös hallitusohjelman haasteet on huomioitu tavoiteohjelmassa. Lähivuosien t&k-yhteistyö on keskitetty viiteen yhteiseen painoalaan. Ne ovat henkilöstön kehittäminen, elämäntapa ja terveyskäyttäytyminen, työ- ja toimintakyvyn edistäminen, sosiaalinen syrjäytyminen ja sosiaaliturvan talous. Jokaisella painoalalla toimii tutkijaverkko.

T&k-toimintaa, koordinaatiota ja yhteistyötä tehostetaan ministeriön toimesta tulosohjausta kehittämällä. Yhteistyötä ja yhteistä tavoitteenasettelua käsitellään myös hallinnonalan johtoryhmässä ja t&k-yksikköjen vuotuisilla neuvottelupäivillä.

Ministeriöllä on t&k-toimintaa varten määräraha, jonka avulla tuotetaan päätöksenteossa tarvittavaa tietoa. Tieto hankitaan hallinnonalan tutkimuslaitoksilta tai ostetaan ulkopuolisilta tutkimuksen tuottajilta, muun muassa yliopistoilta ja muilta tutkimuslaitoksilta. Ministeriön toimintamenomomentilta rahoitettavan t&k-toiminnan tavoitteet pohjautuvat ministeriön strategian ja hallinnonalan yleistavoitteisiin. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman hankkeet vuosina 2000–2004 on huomioitu. Tuki on vuonna 2000 kohdennettu seuraavasti:

- T&k-toiminta yleistavoitteiden mukaan              
- Hyvinvointiklusteri- ja tietoteknologiahankkeet    
- Tasa-arvo-ohjelman hankkeet                                
- Kansallinen Ikäohjelma                                        
- Terveydenhuolto 2000-luvulle                                   
- Sosiaalipoliittiset lähiöhankkeet                                
- Sosiaalisen luototuksen kokeilu                           
- Verkostoituvat erikoispalvelut                                
- Työssä jaksamisen tutkimus- ja toimenpideohjelma
- Eräiden EU-ohjelmien kansallinen tuki                   
             15 000 000
     12 000 000
                              4 000 000
                                        2 000 000
                                   2 000 000
                                1 000 000
                                1 300 000
                                1 000 000
1 500 000
                   700 000  (Yht. 40,5 Mmk)

T&k-toiminnasta rahoitettavat hallinnonalan yleistavoitteiden mukaiset hankkeet

1. Sosiaaliturvan rahoitus ja kannustavuus
2. Työssä jaksaminen
3. Syrjäytymisen estäminen
4. Terveelliset elämäntavat
5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen
6. Tasa-arvon vahvistaminen
7. Ohjauksen kehittäminen
8. Muut hankkeet
2 000 000
1 400 000
2 000 000
2 000 000
4 000 000
1 800 000
1 000 000
800 000 (Yht. 15 Mmk)

sisällysluetteloon